معرفی واحد الکترونیک شرکت پرتو نگار پرشیا توسط سرپرست واحد الکترونیک، جناب آقای مهندس نیما نادری