معرفی بخش مکانیک شرکت پرتو نگار پرشیا توسط مسئول طراحی مکانیک، آقای مهندس علی مومن زاده