معرفی سیستم اسپکت حیوانی شرکت پرتو نگار پرشیا توسط کارشناس نرم افزار شرکت، سرکار خانم مهندس فرناز یوسف زاده