معرفی بخش الکترونیک شرکت پرتو نگار پرشیا توسط سرپرست بخش تحقیق و توسعه الکترونیک شرکت، خانم مهندس آرام رادنیا