مصاحبه دکتر محمد رضا آی، مدیر عامل شرکت پرتو نگار پرشیا (PNP)، با برنامه تامز تک (tums tech) درباره دستگاه گاماپن (GammaPen)